Jurmix

Change language to: English

Updated 26-11-2020

Jurmix is de naam voor de door mij ontwikkelde Lemur-template voor iPad waarmee ik Cubase (v11) bedien in mijn studio.

Jurmix is vooral bedoeld voor het eenvoudiger opzetten van mixen, makelijker en nauwkeuriger bedienen van plugins, editen van audio en midi, het automatiseren van mixen, en A-B’en van mixen met referentietracks.

Ik ben er al lang mee bezig, daarvoor had ik al met Touchosc geëxperimenteerd, maar dat was toch te beperkt. Liine (Lemur) heeft een open community, met een geweldig forum, waar iedereen elkaar helpt. Mede daardoor is het mij gelukt zover te komen als ik nu ben.
Cubase heeft een hoop mogelijkheden, maar zoals zo veel software helaas ook veel beperkingen. Voorbeeld hiervan is de “generic remote” het hart van remotecontrol in Cubase, veel (nieuwe) functies ontbreken (nog?), sommige zijn halfslachtig uitgevoerd, plugin control is eigenlijk onmogelijk door de manier waarop het geïmplementeerd is. Kortom er waren ook wel wat hindernissen te nemen.

Techniek:
Jurmix werkt met 2 Mackie control emulaties voor een 16 kanalen mixer, en een aantal “generic remote” pagina’s, waaronder 14 bits (NRPN, nauwkeuriger dan normale midi) pagina’s voor o.a. EQ. Voor de midi-distributie gebruik ik Loopmidi. Verder kan ik door gebruik van Bome midi translator (in de achtergrond) ook Windows functies en Foobar bedienen. Met Autohotkey regel ik ook wat zaken, deze scripts worden ook getriggerd door de JurMix. Winsize2 zorgt ervoor dat windows (lees plugins en editors) altijd op de zelfde plek op het scherm verschijnen, zelfs als het Cubase file uit een andere studio komt.

Door al deze zaken werkt het anders dan een “gewone” Mackiecontrol, plugin windows open en sluiten eventueel automatisch bij het selecteren van een ander kanaal en/of zijn te bedienen én in focus met één druk op een knop, Cubase zelf wordt ook “goed gezet”: kies EQ en de mixer in Cubase laat de eq van alle kanalen óf het geselecteerde kanaal ook zien, enzovoorts. Minder geklik met de muis, én direct dingen bedienen in plaats van denken “wat wou ik ook alweer doen” tegen de tijd dat je alles op het scherm op orde hebt.

Iedereen die een hardware Mackiecontrol (MCU) gebruikt, weet: er is één vervelend nadeel; kies met de muis op de computer een kanaal buiten de “scope” van de MCU, en je kan gaan zoeken op de MCU waar dit kanaal zich bevind. Niet met de Jurmix; de search functie vind supersnel het geselecteerde kanaal (10msec per 8 kanalen search).

Het is mogelijk meerdere iPads te gebruiken met Lemur/Jurmix Ik gebruik er nu 4 op elke werkplek: 2 als mixer of editor boven mijn toetsenbord, 2 voor andere zaken aan de linkerkant opgesteld. Alle iPads hebben de zelfde software draaien, je bent dus vrij om te kiezen wat je op elke iPad ‘ziet”. Een 32 kanaals mixer op 2 of 4 iPads behoort ook tot de mogelijkheden, maar zelf vind ik 16 grote faders op twee iPads wel prima, zeker nu in Cubase goede mogelijkheden zitten om snel een selectie van je kanalen op de mixer weer te geven (via visability presets en commands).

iPad pic Jurmix 32 channels Dual Ipad

Een opsomming van de “features” van de Jurmix:
Combinatie van “Mackie control” en “Cubase generic remote” funties.
Jurmix bestaat grofweg uit een “buitenring” met sneltoetsen naar popups voor veelgebruikte functies, en daarbinnen pagina’s met de volgende functies:
Een “16 of 8 kanaals mixer” gedeelte, waarin je de faders, panning, sends on faders en cue sends kan regelen van maximaal 16 kanalen tegelijk, de “kanaal naam display” is ook de “select button”.
Ook kan je hier bij solo state (SIP/PFL/AFL), en via een menu bij solo en mute, rec enable en talkback, de automatisering, VSTi’s, Media, presets etc.
Het “selected channel” gedeelte bevat één “overzichtspagina”, en
10 speciale pagina’s” voor controle van insert, strip, alle eq parameters, sends, quickcontrols, instrument, masterfx en mastersectie..
In de “buitenring” bevinden zich knoppen en menu’s voor: uitgebreid transport- en clickcontrol, inspector, meter, mixer en project, workspaces, zoom, uitgebreide controlroom, een edit-pagina, en een marker menu.

Een paar voorbeelden:

Solo/Listen button: SIP/AFL/PFL via de controlroom in Cubase.
Kiezen tussen “Solo in place, PFL of AFL” met één knop.
De Jurmix laat globaal en per kanal zien in welke modus je zit.
button SOLO in PLACE
button SOLO PFL
button SOLO AFL
Lemur/Cubase users; zie voor gratis download van deze feature: Cubase 7 Solo/Listen button

Open with plugins:
Button open With plugins
(geautomatiseerd plugins openen en sluiten dmv kanaalkeuze).

Plugin auto edit:
buttons Plugin auto edit
Geautomatiseerd plugins openen en sluiten bij het gebruik van insert parameter control via Jurmix.

EQ type selector:
button EQ TYPE menu
Per EQ-band kiezen tussen de verschillende soorten EQ d.m.v. een menu.

Auto-edit:
buttons autoedit
Geautomatiseerd de channeleditor of de bijbehorende racks in de Cubase mixer openen en sluiten dmv MCU functies.

Zoom to track:
button ZOOM to track
Altijd automatisch het geselecteerde kanaal gecentreerd groot in beeld n.a.v kanaalkeuze, scrollt dus NIET buiten beeld zoals in Cubase zelf…

A/B button en foobar control:
button FOOBAR CONTROL
Naadloos switchen tussen Cubase en Foobar, om mixen snel te kunnen vergelijken met referentie-tracks. Snel een ander fragment kiezen in Foobar kan ook via de Jurmix.

Mixer presets dmv scripts, zoals ‘show only audio, groups, fx-returns”, en meer.
button MIXER scripts

RME totalmix control
buttons CONTROLroom
Uitgebreide control-room sectie voor de bediening van alle aangesloten speakers en koptelefoons in RME-totalmix, mijn geluidskaart (big thanks to “softcore”, user on the Liine forum for helping me out on this).

De rood omrande “zoom” buttons
button ZOOM
veranderen bij aanraking in een “touchstrip” waarmee je horizontaal en vertikaal in en uit kan zoomen, onder de mixer zitten links en rechts (o.a. bij de tijdcode display) aanraakpunten voor “channelscroll”.

Windows Control (het starten van programma’s en openen en sluiten van mappen) is mogelijk in combinatie met Bome midi translator.

Updated 26-11-2020

Jurmix is the name for the Lemur-template I developed and use for controlling Cubase (v11) on iPads in my studio.

With Jurmix I am able able to build a mix much easier, access and controll plugins faster and more acurate, edit audio and midi, automate mixes, and A-B my mixes with reference sources.

I’ve been working on this project for a long time , before that I tried Touchosc but this turned out to be to limited for my use. Liine (Lemur) is an open community, with a great forum, where everybody is very helpfull. Also thanks to this I ended up where I am now.
Cubase has a lot of features, but regretably also lots of restrictions. An example is the “generic remote” the heart of remotecotrol in Cubase, lots of (new) functions are missing, plugin control is actually impossible by the way it is implemented. In short there were also some hurdles to take.

Tech info;
Jurmix works by using two Mackie control emulations, and a number of “generic remote” pages, including some 14 bits (NRPN, more accurate than normal midi) pages for EQ and faders. For midi-distribution I use Loopmidi. By using Bome midi translator (in the background) I am able to control Windows functions and Foobar. With Autohotkey some other things are taken care of. Winsize2 runs in the background to manage plugin and editor windows so that they always open at the same spot on screen, even when the Cubase project file is created in another studio.

Because of this it’s not like using an ordinairy Mackiecontrol: plugin windows open and close automatically when selecting another channel and/or can be operated and in focus with one push of a button, Cubase windows are automaticly set for you: select EQ and the mixer in Cubase will also show the eq of all channels or the selected channel, for example. Less mouse clicks, and immediate control over things, instead of ending up thinking “what was it that I wanted to do” by the time you have everything set on the screen.

Anyone who uses a hardware Mackiecontrol (MCU) knows: there is one annoying drawback; use the mouse on the computer to select a channel outside the “scope” of the MCU, and you will find yourself searching on the MCU where this channel is located. Not with the Jurmix; the search function finds the selected channel super fast (10msec per 8 channels search).

It is possible to use multiple iPads with Lemur/Jurmix. At the moment I’m using four iPads at every mixposition, two as a mixer positioned above the computer keyboard, and two more on the left side for other things. All iPads are running the same software, so you are free to select what you “see” on each unit. You could create a 32 channel mixer on two or four iPads, but I’m happy with 16 big faders on two iPads, especially since Cubase now has great visability presetes and commands, so it’s easy to show a selection of your channels.

iPad pic Jurmix 32 channels Dual Ipad

A summary of the “features” of Jurmix:
Jurmix roughly consists of an “outer ring” with shortcuts to popups for commonly used functions, and inside pages with the following functions:
A “ 16 channel mixer ” section, where you control faders, panning, sends on faders and cue sends of 16 channels simultaneously, the “channel name display” is also the “channel select” button. There is a solo state (SIP / PFL / AFL) button here, and using a menu you can select to control solo and mute, rec enable and talkback, automation, VSTi’s, Media, presets etc.
The “selected channel” section has one “overview-page”, and “10 aditional pages” to control inserts, the strip, eq parameters, sends, quickcontrols, instruments, masterfx and the mastersection.
In the “outer ring” there are buttons and menu’s for: extended transport and click control, inspector, meter, mixer, workspaces, zoom, extended controlroom, an edit-page, and a marker menu.

Some examples:

Solo state selector: SIP/AFL/PFL using Cubase’s controlroom feature.
Select “Solo in place, PFL of AFL mode” with just one button.
Jurmix reflects this setting on channel solo switches.
button SOLO in PLACE
button SOLO PFL
button SOLO AFL
Lemur/Cubase users; free download of this feature at: Cubase 7 Solo/Listen button

“open with plugins”
Button open With plugins
Auto-open and -close plugins by channel selection.

“plugin auto edit”
buttons Plugin auto edit
Auto-open and -close plugins while using insert-parameter control on Jurmix.

EQ type selector
button EQ TYPE menu
Choose EQ-type for each band by a menue.

“auto-edit:”
buttons autoedit
Auto-open and -close the channel-editor and Cubase mixer racks, or the channel editor while choosing MCU mixer functions.

“zoom to track”
button ZOOM to track
Always have the selected channel in focus and expanded, does NOT scroll offscreen like when using the Cubase equivalent….

A/B button and Foobar control
button FOOBAR CONTROL
Superfast switching between Cubase and Foobar, for comparing your mix using reference-tracks in Foobar.

Mixer presets
button MIXER scripts
Works by using scripts, like ‘show only audio, groups, fx-returns”,and more.

RME totalmix control
buttons CONTROLroom
Extended Controlroom section for controlling and selecting all connected speakers and headsets in RME-totalmix, my soundcard (big thanks to “softcore”, user on the Liine forum for helping me out on this one).

The red-framed “zoom” buttons
button ZOOM
change into a “touch-strip” on touch, with these you can “zoom” in the arangement and mixer, below the mixer on the left and right side (at the timecode display) there are touch points for quick “channel scroll”.

Windows Control page (starting programs’s and opening and closing folders) is possible with the help of Bome midi translator.